KONTAK

 

Adress öm uns ze sage dat mer bei Üch kumme solle, öm ze spille:

 

Dr. phil. Bettina Wagner & Theo Krumbach

Tel.: 0221 / 25 28 50 odder 97 55 206

Mobil: 0179 - 739 7 999

 

info@sakkokolonia.de

 

 

Adresse öm uns jet ze verzälle

 

Bettina.Wagner@sakkokolonia.de

Theo.Krumbach@sakkokolonia.de

PARODIEN, COUPLETS UND KRÄTZJER

PARODIEN, COUPLETS UND KRÄTZJER