CD-Bestellunge

 

Ehr künnt jede von de sibbe CDs och bei uns bestelle (vun zwei Zoote han mer em Momang kein mih). Se kumme dann tirektemang met dä Poss en et Huus un wann Ehr et jään hat, dann

dunn mer Üch och jet Nettes dropschrieve. 'Met vill hätzliche Jröß' vun uns, un esu...

 

Wat koste se, de CDs?

de CD 1: "Krätzcher, Kölsch un Kokolores" - koss 14,- EUR

de CD 2: "Chressdagsleedcher un Adsventskranzkrätzcher" - es leider ussverkauf !

de CD 3: "Live im Weissen Holunder - Evergreens us Kölle neu verpack" - koss 14,- EUR

de CD 4: "Lieder und Chansons von Henner Berzau" - koss 14,- EUR

de CD 5: "Kölsche Krätzjer 1" - es leider ussverkauf !

de CD 6: "Nä, wat en Hellige Naach!" - koss 14,- EUR

de CD 7: "Kölsche Krätzjer 2 - Groß us Kölle am Rhing" - koss 15,- EUR

 

Un wat koss dat Schecke met der Poss?

Eijentlich weed jo alles düürer... Bei uns ävver nit!

Mer han uns üvverlaht, dat mer de Koste för et Verschecke jet staffele welle. Och weil mer jo en der Zweschezick esu vill CDs ze Verschecke han...

Wer mih CDs bestelle deiht, dä muss winniger Nüsselcher för et Verschecke jevve.

 

.....................................................................................................................................................................................

Püngele vun CDs             Verscheckungs-Aandeilcher, dat Ehr jevve möht

.....................................................................................................................................................................................

1 CD                                                2,50 EUR

.....................................................................................................................................................................................

2 CDs                                              2,00 EUR

.....................................................................................................................................................................................

3 CDs                                              1,50 EUR

.....................................................................................................................................................................................

4 CDs                                              1,00 EUR

.....................................................................................................................................................................................

5 CDs un mih                                  meer dunn de Nüssele för dat Verschecke üvvernemme

.....................................................................................................................................................................................

 

En et Usland schecke es ävver düürer. Wann mer dat dunn solle, dann möht Ehr uns vörher noch ens froge, wat dat koss.

 

Un wie doht Ehr jetz bestelle

Maht dat einfach esu: Scheckt uns en E-Mail an: info@sakkokolonia.de un do schriev Ehr drop "CD-Bestellung"

 

Un dobei doht uns noch flöck all dat hee unge Beschrivvene sage:

1. Wat för ein vun uns sibbe CDs wollt Ehr dann han?

2. Wie vill Stöck CD's solle et dann sin?

3. Aan wat för en Adress solle mer Üch dat Päckelche schecke?

4. Solle mer Üch noch jet do drop schrieve, op de CD's?

 

Jetz sidd esu jot un waat eets ens, bes dat mer Üch zoröckmaile, dat mer de Bestellung kräje han.

Met dä Antwoot vun uns dunn mer dann noch ens jenau bestätije, wievill Flüh mer vun Üch han welle un wohin Ehr se schecke sollt.

Un dann wör et schön, wann Ehr de Nüsseler all zesamme op uns Sakko-Konto üvverwiese deiht.

Unger "Verwendungszweck" schriev dobei Ühre Vör- un Nohname eren.

Esubaal de Flüh op unsem Konto enjejange sin, dunn mer der Ömschlag janz flöck

en der Breefkaste schmiesse. Janz bestemmp!!!

Mer danke Üch för Ühr Bestellung.

 

Ene hätzliche Jroß us Kölle vun

 

Ühre Sakkos

PARODIEN, COUPLETS UND KRÄTZJER